فراخوان پذیرش صاحبان ایده وشرکت های دانش بنیان درمرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم
مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم در جهت کاربردی نمودن و تجاری سازی نتایج تحقیقات در زمینه های مختلف علوم پزشکی ، بهداشتی و زیست محیطی و توسعه فرهنگ کارآفرینی، با ارائه فضای فیزیکی، خدمات مشاوره تخصصی، اطلاعات و پشتیبانی سخت افزاری، صاحبان ایده رادر جهت رشد فعالیت اقتصادی حمایت می نماید.
امید است این ساختار علاوه بر ایجاد بستر مناسب برای افزایش اشتغال نیروهای تحصیل کرده در این زمینه، رشد اقتصادی کشور را بر مبنای فناوری توسعه دهد.
• زمینه فعالیت پذیرش واحد فناور: موضوعات کاری مورد قبول جهت ورود به مرکز رشدفناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم می تواند مرتبط با فناوری کالا ها وخدمات سلامت در زمینه های بهداشت ، پزشکی و محیط زیست باشد و قبل از ورود، مرحله پژوهشی را طی نموده و نیاز به حمایت داشته باشد.
• موضوعات کاری اعم از تولیدی یاخدماتی مرتبط با فناوری سلامت در هر یک از موارد زیر پذیرفته می شود:
الف- تحقیقات کاربردی یا توسعه ای انجام شده
ب- مهندسی معکوس
ج- انتقال تکنولوژی
د- ارائه خدمات تخصصی
ه- تجاری سازی نتایج تحقیقات
• شرایط پذیرش واحد فناور:
الف- داشتن برنامه کسب و کار(Business Plan)اولیه مبتنی بر شناخت بازار با ارائه موارد ذیل:
1- توجیه فنی در زمینه توانائی انجام موضوع کاری پیشنهادی متکی بر کارکنان فنی، تجربیات قبلی، امکانات صنعتی و ابزار و قطعات موجود و یا قابل دسترس.
2- توجیه اقتصادی متکی بر نیاز و بازار مصرف داخل یا خارج، هزینه تمام شده و داشتن قابلیت رقابت پذیری
ب- داشتن ترکیب نیروی انسانی متخصص متناسب با حوزه فعالیت
ج- نداشتن تعهد مادی و معنوی به مراکز یا افراد دیگر در زمینه موضوع کاری مورد تقاضا
" از صاحبان ایده درخواست می شود،برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر مرکز رشد آقای مهندس فهیمی نیا به شماره 09123530424 یا کارشناس مرکز رشد خانم امینی به شماره 32853701تماس حاصل فرمایند . برای ثبت اولیه ایده و تکمیل فرم های مربوطه به سایت مرکز رشد به مراجعه فرمایید."

فایل ها