فراخوان پذیرش صاحبان ایده وشرکت های دانش بنیان درمرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم
مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم در جهت کاربردی نمودن و تجاری سازی نتايج تحقيقات در زمينه های مختلف علوم پزشکی ، بهداشتی و زیست محیطی و توسعه فرهنگ کارآفرينی، با ارائه فضای فيزيکی، خدمات مشاوره تخصصی، اطلاعات و پشتيبانی سخت افزاری، صاحبان ایده رادر جهت رشد فعاليت اقتصادی حمایت می نماید.
امید است این ساختار علاوه بر ایجاد بستر مناسب برای افزايش اشتغال نيروهای تحصيل کرده در این زمینه، رشد اقتصادی کشور را بر مبنای فناوری توسعه دهد.
• زمینه فعالیت پذيرش واحد فناور: موضوعات کاری مورد قبول جهت ورود به مرکز رشدفناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم می تواند مرتبط با فناوری کالا ها وخدمات سلامت در زمینه های بهداشت ، پزشکی و محیط زیست باشد و قبل از ورود، مرحله پژوهشی را طی نموده و نياز به حمايت داشته باشد.
• موضوعات کاری اعم از توليدی ياخدماتی مرتبط با فناوری سلامت در هر یک از موارد زیر پذيرفته می شود:
الف- تحقيقات کاربردی يا توسعه ای انجام شده
ب- مهندسی معکوس
ج- انتقال تکنولوژی
د- ارائه خدمات تخصصی
ه- تجاری سازی نتايج تحقيقات
• شرايط پذيرش واحد فناور:
الف- داشتن برنامه کسب و کار(Business Plan)اولیه مبتنی بر شناخت بازار با ارائه موارد ذيل:
1- توجيه فنی در زمينه توانائی انجام موضوع کاری پيشنهادی متکی بر کارکنان فنی، تجربيات قبلی، امکانات صنعتی و ابزار و قطعات موجود و يا قابل دسترس.
2- توجيه اقتصادی متکی بر نياز و بازار مصرف داخل يا خارج، هزينه تمام شده و داشتن قابليت رقابت پذیری
ب- داشتن ترکيب نيروی انسانی متخصص متناسب با حوزه فعاليت
ج- نداشتن تعهد مادی و معنوی به مراکز يا افراد ديگر در زمينه موضوع کاری مورد تقاضا
" از صاحبان ایده درخواست می شود،برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر مرکز رشد آقای مهندس فهیمی نیا به شماره 09123530424 یا کارشناس مرکز رشد خانم امینی به شماره 32853701تماس حاصل فرمایند . برای ثبت اولیه ایده و تکمیل فرم های مربوطه به سایت مرکز رشد به مراجعه فرمایید."

فایل ها