طرح های تحقیقاتی مصوب


   
ردیف عنوان طرح مجری سال
1 بررسي اثر يون منفي در حذف ذرات معلق PM10 و PM2.5، باکتري ها و قارچ ها از هواي داخل منازل مسکوني فهيمي نيا 94
2 برآورد پراکنش آلاينده هاي گازي NOX و SO2 خروجي از نيروگاه سيکل ترکيبي قم و تخمين اثرات و هزينه هاي محيط زيستي و بهداشتي منتسب فولادي فرد 94
3 بررسي کارايي فرايند فتوکاليستيfe/uv-doped tio2 در تجزيه پيروکتولاکتوز در محيط آبي فهيمي نيا 94
4 بررسي مديريت پسماندهاي بهداشتي و درماني در استان قم فهيمي نيا 94
5 جداسازي باکتري هاي مقاوم به آرسنيک از شيرابه زباله هاي شهري و بررسي ميزان جذب زيستي آرسنيک آنها خليفه قلي 94
6 بررسي مديريت سبز در دانشگاه علوم پزشکي قم فهيمي نيا 94
7 استفاده از اکسيد گرافن عاملدار شده جهت حذف انتخابي جيوه و سرب از آب خزائي، ناصري 94
8 آناليز اسانس گياه Achillea Oxyodontaو بررسي خواص ضد ميکروبي آن کيان پور 93
9 بررسي بار قارچي هواي داخل مدارس (ابتدايي) قم و ارتباط آن با شيوع سندرم ساختمان بيمار فولادي فرد 93
10 بررسي کارايي نانوتيوب در چند لايه کربني در حذف رنگ از فاضلاب سنتتيک و صنعتي فولادي فرد،فهيمي نيا 93
11 ارزيابي کارايي و ساخت کيت سنجش فلزات سنگين بر پايه نانو کاپتوزان و آنزيم اکسيدفسفاتاز فهيمي نيا 93
12 ارزيابي ايمني پارک هاي بازي شهر قم با استفاده از دو روش کارت گزارش ايمني SRC و سيستم درجه بنديPRS کوهپايي 93
13 اعتبارسنجي روس جديد پوسچر NERPA بوسيله مقايسه با روش هاي REBA و RULA در بخش صنعت ايران خندان 93
14 بررسي اثر دندريمر G4 بر عملکرد منعقدکننده پلي آلومينيوم کلرايد در حذف کروم از محلول آبي و روش سطح پاسخ RSM ياري 93
15 بررسي ارتباط دانش و نگرش ايمني با رفتار هاي ايمن حين کار با مواد شيميايي بين کارکنان صنايع شيميايي در سال 93 خندان 93
16 بررسي وضعيت موجود و سطح آگاهي و عملکرد عوامل اجرايي و مديريت پسماند در خصوص رعايت اصول بهداشتي و ايمني فهيمي نيا 93
17 بررسي منابع، مشخصات و امکان سنجي توليد بيوديزل از روغن هاي پسماند غذايي در شهر قم فهيمي نيا 92
18 طراحي و ساخت سيستم نمونه گيري هوشمند جهت پايش پيوسته پارامتر کدورت در نقاط کليدي تصفيه خانه قم فهيمي نيا 92
19 ارزيابي ريسک کمپرسور گاز در جايگاه سوخت رساني با استفاده از تکنيک مطالعه عمليات و خطر و پيشنهاد راهکارهاي کنترل مخاطرات ملکوتي 91
20 بررسي مدل سازي مکاني زماني بيماري ليشمانيوز جلدي با استفاده GIS در استان قم ثقفي پور 91
21 بررسي کارايي نانو ذرات رس اصلاح شده با سورفاکتانت HDTMA در حذف منگنز از محلول هاي آبي ايزانلو 91
22 بررسي غلظت گاز رادون در منازل مسکوني و اماکن عمومي شهر قم فهيمي نيا 91
23 اندازه گيري ذرات رسوب شونده (Dustfall) و بررسي محتوي فلزات سنگين آن در شهر قم فولادي فرد 91
24 بررسي وضعيت بهداشتي سطوح تجهيزات پزشكي در كنترل عفونت هاي بيمارستاني به روش ICNA و ACC درسال 1390 كرمي، خزايي 90
25 بررسي ميزان عدد پراکسيد در روغن هاي مصرفي در فلافل فروشي و اغذيه فروشي شهر قم و مقايسه آن با حد استاندارد محموديان ، غلامي 90
26 بررسي وضعيت گونه هاي عقربها در استان قم در سال 90-89 عابدين ثقفي پور 90
27 بررسي تاثير فرايند طرح خود كنترلي بهداشتي در ارتقاء سطح شاخصهاي بهداشت محيط و مواد غذايي مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي شهر قم در سال1389 غفوري 90
28 بررسي کارايي دو روش مشاهده اي و ميكروبي در تعيين کيفيت نظافت سطوح محيطي بيمارستان كرمي 90
29 بررسي ميزان سم پاتولين در آب سيب مصرفي شهر قم به روش HPLC ارست 90
30 بررسي ميزان فلورايد موجود در چاي و آب آشاميدني شهر قم و رابطه آن با فلورايد موجود در ادرار دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم در سال 1390 اسدي، حضوري 90
31 تعیین میزان سم آفلاتوکسین در پسته‎های برداشت شده از مزارع پسته استان قم به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا روحانی 90
32 ارزشیابی میزان گردوغبار قابل تنفس و بررسی اثرات آن بر عملکرد ریوی کارگران در یک صنعت نساجی ملکوتی 90
33 حذف EDTA از آب آلوده به کمک زئوليت اصلاح شده با سورفکتانت خزائي، محوي 90
34 بررسی ميزان فلزات سنگین در نمونه هاي رژلب داراي كد بهداشتي و فاقد كد بهداشتي در سطح استان قم و مقايسه آن با استاندارد هاي WHO یاوری، بهنامی پور 90
35 بررسی میزان مواجهه کارگران با صدا و گرد و غبار در صنایع سنگبری استان قم کوهپایی ‏‏‏، ابراهیمی 90
36 بررسی فون و انتشار جغرافیایی کنه های ناقل تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان قم، سال1391 ثقفی پور 90
37 ارزیابی میزان صدا در بخش های بستری و تأثیر آن بر میزان آزردگی صوتی در پرستاران بخش های مربوطه در سال 89 نصیری، حیدری 89
38 بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی شبکه آبرسانی شهر قم در سال 1387 محمودیان 87
39 بررسي تاثير روش مدفون كردن كود بر ميزان آفلاتوكسين پسته باغات استان قم تبرایی 87
40 بررسي تاثير استفاده از صافي درشت دانه با جريان افقي در حذف فسفر و نيتروژن از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر قم خزایی 87
41 بررسي مقايسه اي كارآيي براده آهن و گرانول هاي هيدروكسيد آهن( GFH ) در حذف نيترات از آب آشاميدني حسن ایزانلو 86
42 بررسي تاثير استفاده از كود هاي شيميايي در افزايش غلظت كادميم، سرب وروي در خاك مزارع كشاورزي استان قم حسن ايزانلو 86

فایل ها