دکتر احمدرضا یاری

دکترای تخصصی بهداشت محیط

مرتبه علمی: دانشیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:yari1ahr@gmail.com

دکتر مهدی اسدی قالهری

دکترای تخصصی محیط زیست

مرتبه علمی:دانشیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:masadi@muq.ac.ir

 

دکتر حسن ایزانلو

دکترای تخصصی بهداشت محیط

مرتبه علمی:دانشیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:h-izanioo@muq.ac.ir

 

دکتر رضا فولادی فرد

دکترای تخصصی بهداشت محیط

مرتبه علمی:دانشیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:rezafd@yahoo.com

مهندس محمدحسن محمودیان

دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی:مربی

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:mahmoudian@muq.ac.ir

دکتر محمدرضا خاکسار

دکترای تخصصی سم شناسی

مرتبه علمی:استادیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

 

 

دکتر احمد سلطان زاده

دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی:دانشیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:soltanzadeh.ahmad@gmail.com

 

دکتر رحیم عالی 

دکترای تخصصی بهداشت محیط

مرتبه علمی : استادیار

سمت : عضو شورای پژوهشی 

پست الکترونیک :aali1400@gmail.com

 

دکتر یداله غفوری

دکترای تخصصی بهداشت محیط

مرتبه علمی:استادیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:yad89812@gmail.com

 

 

مهندس محمد فهیمی نیا

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی:مربی

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:mfahiminia@muq.ac.ir-fahiminia.m@gmail.com

 

دکتر ابوالفضل محمد بیگی

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

مرتبه علمی:استاد

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:beigi60@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل ها