مرکز آلاینده های محیطی

دانشگاه علوم پزشکی قم

   

دکتر مهدی اسدی قالهری

دکترای تخصصی محیط زیست

مرتبه علمی:استادیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:masadi@muq.ac.ir

اطلاعات بیشتر(رزومه)

دکتر حسن ایزانلو

دکترای تخصصی بهداشت محیط

مرتیه علمی:استادیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:h-izanioo@muq.ac.ir

اطلاعات بیشتر (رزومه)

   

 دکتر حمیدرضا حیدری

دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی:استادیار

سمت: عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:hr-heidari@muq.ac.ir

 

 

دکتر محمدرضا خاکسار

دکترای تخصصیسم شناسی

مرتبه علمی:استادیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:

 


دکتر احمد سلطان زاده

دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی:استادیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:soltanzadeh.ahmad@gmail.com

اطلاعات بیشتر (رزومه)

دکتر رحیم عالی 

دکترای نتخصصی بهداشت محیط

مرتبه علمی : استادیار

سمت : عضو شورای پژوهشی 

پست الکترونیک :aali1400@gmail.com

اطلاعات بیشتر (رزومه)

دکتر یداله غفوری

دکترای تخصصی بهداشت محیط

مرتبه علمی:استادیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:yad89812@gmail.com

 

 

دکتر رضا فولادی فرد

دکترای تخصصی بهداشت محیط

مرتبه علمی:استادیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:rezafd@yahoo.com

اطلاعات بیشتر (رزومه)

مهندس محمد فهیمی نیا

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی:مربی

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:mfahiminia@muq.ac.ir-fahiminia.m@gmail.com

اطلاعات بیشتر (رزومه)

دکتر ابوالفضل محمد بیگی

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

مرتبه علمی:دانشیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:beigi60@gmail.com

 

 

مهندس محمدحسن محمودیان

دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی:مربی

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:mahmoudian@muq.ac.ir

اطلاعات بیشتر (رزومه)

دکتر احمدرضا یاری

دکترای تخصصی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:yari1ahr@gmail.com

اطلاعات بیشتر (رزومه)

فایل ها