1- روند پذیرش و تصویب طرح های تحقیقاتی در مرکز چگونه است؟
مجری ویا پیشنهاد کننده طرح لازم است پروپوزال طرح مدنظر خود را طبق فرم مرکز یا معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه تکمیل وبه ریاست یا دبیر شورای پژوهشی مرکز تحویل دهد. پروپوزال در شورای پژوهشی بعد از ارسال به داوران مورد بررسی ودرصورت تصویب نهایی بعد از رفع اصلاحات مدنظر شورا وداوران ،عقد قرارداد با مجری انجام می شود.
 
 
 
2- چه کسانی می توانند مجری طرح های تحقیقاتی شوند؟
هریک از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم و یا پرسنل دانشگاه با حداقل مدرک کارشناسی ارشد می توانند مجری طرح ها باشند. هرطرح می تواند 2 مجری داشته باشد. قرارداد با مجری اول بسته می شود.کسانی که ارتباط استخدامی با دانشگاه نداشته باشند نمی توانند مجری اول باشند ولی مجری دوم می توانند باشند.

فایل ها