مرکز آلاینده های محیطی

دانشگاه علوم پزشکی قم

زهرا صفری انور
کارشناس ارشد مدیریت
سمت:کارشناس مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی
تلفن: 124-32852720-025
آدرس: معاونت تحقیقات و پژوهش-مرکزآلاینده های محیطی