• کارشناس مرکز: خانم زهرا صفری انور
  •  
  • رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت
  •  
  • شماره تماس:025-37748861
  •  
  • مرکز آلاینده های محیطی واقع در دانشکده بهداشت