مقالات فارسي:

 •بررسي و مقايسه روند مصرف رنگ هاي خوراكي در محصولات قنادي شهر قم در سال هاي 88-86

   دريافت فايل pdf


•بررسي ريسك فاكتورهاي موثر در بروز حوادث شغلي يكي از صنايع فلزي بزرگ اراك(1386-1384)

   دريافت فايل pdf

 •حذف نيترات از آب با استفاده از جاذب گرانول هيدروكسيد فريك

 •توليد انرژي الكتريسيته از تصفيه فاضلاب سنتتيك در پيل سوختي ميكروبي

 

  دريافت فايلpdf

 

 


 

 

فایل ها