• اعضای شورای پژوهشی:

دکتر علیرضا کوهپایی(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم)

 •  دکترای تخصصی بهداشت محیط
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • سمت:عضو شورای پژوهشی

 

دکتر احمدرضا یاری (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم)

 • دکترای تخصصی بهداشت محیط
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • سمت:عضو شورای پژوهشی
 • آدرس الکترونیکی: yari1ahr@gmail.com

 

دکتر مهدی اسدی قالهری(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم)

 • دکترای تخصصی محیط زیست
 • مرتبه علمی:دانشیار
 • سمت:عضو شورای پژوهشی
 • آدرس الکترونیکی: masadi@muq.ac.ir

 

دکتر حسن ایزانلو(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم)

 • دکترای تخصصی بهداشت محیط
 • مرتبه علمی:دانشیار
 • سمت:عضو شورای پژوهشی
 • آدرس الکترونیکی: h-izanioo@muq.ac.ir

 

دکتر محمدرضا خاکسار(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم)

 • دکترای تخصصی سم شناسی
 • مرتبه علمی:استادیار
 • سمت:عضو شورای پژوهشی

 

دکتر احمد سلطان زاده(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم)

 • دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای
 • مرتبه علمی:دانشیار
 • سمت:عضو شورای پژوهشی
 • آدرس الکترونیکی: soltanzadeh.ahmad@gmail.com

 

دکتر رحیم عالی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم)

 • دکترای تخصصی بهداشت محیط
 • مرتبه علمی : دانشیار
 • سمت : عضو شورای پژوهشی 
 • پست الکترونیکaali1400@gmail.com

 

دکتر یداله غفوری(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم)

 • دکترای تخصصی بهداشت محیط
 • مرتبه علمی:استادیار
 • سمت:عضو شورای پژوهشی
 • آدرس الکترونیکی:yad89812@gmail.com

 

دکتر رضا فولادی فرد(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم)

 • دکترای تخصصی بهداشت محیط
 • مرتبه علمی:دانشیار
 • سمت:عضو شورای پژوهشی
 • آدرس الکترونیکی:rezafd@yahoo.com

 

مهندس محمد فهیمی نیا(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم)

 • کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
 • مرتبه علمی:مربی
 • سمت:عضو شورای پژوهشی
 • آدرس الکترونیکی: mfahiminia@muq.ac.ir-fahiminia.m@gmail.com

 

دکتر ابوالفضل محمد بیگی(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم)

 • دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
 • مرتبه علمی:استاد
 • سمت:عضو شورای پژوهشی
 • آدرس الکترونیکی: beigi60@gmail.com

 

مهندس محمدحسن محمودیان(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم)

 • دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط
 • مرتبه علمی:مربی
 • سمت:عضو شورای پژوهشی
 • آدرس الکترونیکی: mahmoudian@muq.ac.ir

 

 

•عناوین طرح های پژوهشی تصویب شده در مرکز:

 

نام طرح نام مجری
بررسی استفاده از کودهای شیمیایی در افزایش غلظت کادمیوم، سرب و روی در خاک مزارع کشاورزی استان قم دکتر حسن ایزانلو
بررسی مقایسه ای کارآیی براده آهن و گرانول های هیدروکسید آهن(gfh)در حذف نیترات از آب آشامیدنی دکتر حسن ایزانلو
بررسی تاثیر استفاده از صافی درشت دانه با جریان افقی در حذف فسفر و نیتروژن از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر قم مهندس محمد خزائی
بررسی تاثیر روش مدفون کردن کود بر میزان آفلاتوکسین پسته باغات استان قم مهندس یاسر تبرایی
بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی شبکه آبرسانی شهر قم در سال 1387 مهندس محمد حسن محمودیان
بررسی وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی در کنترل عفونت های بیمارستانی به روش ICNA و ACC درسال 1390 مهندس قدرت اله کرمی - مهندس محمد خزایی
بررسی میزان عدد پراکسید در روغن های مصرفی در فلافل فروشی و اغذیه فروشی شهر قم و مقایسه آن با حد استاندارد مهندس محمد حسن محمودیان _ فهیمه غلامی هویدا
بررسی وضعیت گونه های عقربها در استان قم در سال 90-89 مهندس عابدین ثقفی پور
بررسی تاثیر فرایند طرح خود کنترلی بهداشتی در ارتقاء سطح شاخصهای بهداشت محیط و مواد غذایی مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی شهر قم در سال1389 مهندس یداله غفوری
بررسی کارایی دو روش مشاهده ای و میکربی در تعیین کیفیت نظافت سطوح محیطی بیمارستان مهندس قدرت اله کرمی
بررسی میزان سم پاتولین در آب سیب مصرفی شهر قم به روش HPLC مهندس یلدا ارست
بررسی میزان فلوراید موجود در چای و آب آشامیدنی شهر قم و رابطه آن با فلوراید موجود در ادرار دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1390 مهندس مهدی اسدی قالهری - دکتر محمد حضوری
ارزشیابی میزان گردوغبار قابل تنفس و بررسی اثرات آن بر عملکرد ریوی کارگران در یک صنعت نساجی مهندس جواد ملکوتی
حذف EDTA از آب آلوده به کمک زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت مهندس محمد خزایی- دکتر امیرحسین محوی
بررسی میزان فلزات سنگین در نمونه های رژلب دارای کد بهداشتی و فاقد کد بهداشتی در سطح استان قم و مقایسه آن با استاندارد های FDA مهندس زینب یاوری- مهندس سمیه بهنامی پور
بررسی میزان مواجهه کارگران با صدا و گرد و غبار در صنایع سنگبری استان قم دکتر علیرضا کوهپایی- آقای علی ابراهیمی
ارزیابی ریسک کمپرسور گاز در جایگاه سوخت رسانی با استفاده از تکنیک مطالعه عملیات و خطر و پیشنهاد راهکارهای کنترل مخاطرات مهندس جواد ملکوتی
بررسی مدل سازی مکانی زمانی بیماری لیشمانیوز جلدی با استفادهGeospatial Information System (GIS) وAutomataCellular در استان قم عابدین ثقفی پور
بررسی کارایی نانوذراترس اصلاح شده با سورفاکتانت HDTMA در حذف منگنز از محلول‌های آبی دکتر حسن ایزانلو
بررسی غلظت گاز رادون درمنازل مسکونی و اماکن عمومی شهر قم مهندس محمد فهیمی نیا
اندازه گیری ذرات رسوب شونده (Dustfall) وبررسی محتوی فلزات سنگین آن در شهر مهندس رضا فولادی فرد

 

          

فایل ها