1. برگزاري كارگاه هاي تخصصي در زمينه هاي مختلف زيست محيطي براي كارشناسان و مديران صنايع و دستگاه هاي اجرايي

2. برگزاري كارگاه هاي آموزش نرم افزارهاي تخصصي مهندسي محيط زيست و بهداشت

3. برگزاري كارگاه هاي آموزش مباحث مختلف زيست محيط، بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي براي صنوف مختلف

4. برگزاري كارگاه ها و دوره هاي آموزش روش تحقيق و نرم افزار هاي تحليل داده ها

5. برگزاري همايش هاي ملي و بين المللي

 

 

 

1. اجراي طرح هاي تحقيقاتي سفارشي (تقاضا محور) دستگاه ها و صنايع در زمينه هاي مختلف محيط زيست، بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي و كنترل آلاينده هاي محيطي

2. اجراي طرح هاي تحقيقاتي با مشاركت ساير دستگاهها و مراكز علمي

 

 

 

1. اجراي طرح هاي مطالعات كاربردي و سفارشي دستگاه ها و صنايع(مطالعات تامين، توزيع و تصفيه آب، جمع آوري و تصفيه فاضلاب، مطالعات جامع و تفصيلي مديريت پسماند ها، كنترل آلودگي هوا، شناسايي و كنترل عوامل فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي در محيط هاي كارو...)

2. نظارت علمي و عامليت چهارم مطالعات زيست محيطي

3. اخذ استانداردهاي زيست محيطي

 

 

 

1. نمونه برداري و انجام آزمايشات مختلف آب ، فاضلاب، پسماند و هوا

2. نمونه برداري و انجام آزمايشات بهداشت حرفه اي(عوامل فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي)

 

 

 

 

1. چاپ مقالات علمي به زبان انگليسي در مجله علمي و پژوهشي مركز

2. تاليف، تدوين، ترجمه و چاپ كتب علمي مطابق ضوابط واحد انتشارات دانشگاه

3. تدوين و چاپ كتابچه هاي آموزش عمومي و همگاني

 

 

 

 

فایل ها