دکترمهدی اسدی قالهری

دکترای تخصصی محیط زیست

مرتبه علمی:دانشیار

آدرس الکترونیکی:masadi@muq.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی: https://isid.research.ac.ir/Mahdi_Asadighalhari

 اطلاعات بیشتر...

دکتر حسن ایزانلو

دکترای تخصصی بهداشت محیط

مرتبه علمی:دانشیار

آدرس الکترونیکی:h-izanloo@muq.ac.ir

لینک سامانه علم سنجی:https://isid.research.ac.ir/Hassan_Izanloo

 اطلاعات بیشتر...

 
   
   

 

مهندس محمد فهیمی نیا

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی:مربی

آدرس الکترونیکی:mfahiminia@muq.ac.ir

                fahiminia.m@gmail.com

لینک علم سنجی: https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Fahiminia

اطلاعات بیشتر...

دکتر علیرضا کوهپایی

دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی:دانشیار

آدرس الکترونیکی:koohpaei19@yahoo.com

لینک علم سنجی:https://isid.research.ac.ir/Alireza_Koohpaei

اطلاعات بیشتر...

 

 

 

دکتر احمدرضا یاری

دکترای تخصصی بهداشت محیط

مرتبه علمی:دانشیار

آدرس الکترونیکی:yari1ahr@gmail.com 

لینک علم سنجی:https://isid.research.ac.ir/AhmadReza_Yari

اطلاعات بیشتر...

اعضای هیئت موسس .