مقالات مرکز در سال 1392

ردیف عنوان مقاله نویسندگان عنوان مجله سال انتشار عنوان همایش/کنگره
1 بررسی غلظت فلوراید دریافتی از طریق آب و چای مصرفی در ساکنین شهر قم در سال 1391 مهدی اسدی مجله تحقیقات نظام سلامت 1392  
2 بررسی غلظت آنیون های موجود در آب ورودی به دستگاه دیالیز بیمارستان های استان قم و مقایسه آن با استانداردهای ارتقای تجهیزات ‍بزشکی و داروسازی اروبا مهدی اسدی مجله دانشگاه علوم بزشکی سبزوار بهار 1392  
3 Phenol Photocatalytic Degradation by Advanced Oxidation Process under Ultraviolet Radiation Using Titanium Dioxide حسن ایزانلو Journal of Environmental and Public Health 2013  
4 Performance of Microbial Fuel Cell for Wastewater Treatment and Electricity Generation حسن ایزانلو Int. Journal of Renewable Energy Development 2013  
5 Dental Caries Prevalence among Schoolchildren in Urban and Rural Areas of Qom Province, Central Part of Iran حسن ایزانلو   2013  
6 ارزیابی میزان مواجهه با صدا در ‍برستاران بیمارستان های آموزشی شهر قم سال 1391 حمیدرضا حیدری مجله دانشگاه علوم بزشکی قم اسفند 1392  
7 Respiratory Effects Induced by Occupational Exposure to Formaldehyde among Health Care staff حمیدرضا حیدری INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL HYGIENE 2013  
8 Microbiological Quality of Drinking Water in Rural Areas of a City محمد خزایی Archives of Hygiene Sciences 2013  
9 Dental Caries Prevalence among Schoolchildren in Urban and Rural Areas of Qom Province, Central Part of Iran محمد خزایی Middle-East Journal of Scientific Research 2013  
10 محاسبه مقدار انتشار گاز متان از مرکز دفن بهداشتی زباله شهر قم با استفاده از برنامه LANDGEM محمد فهیمی نیا   1392 اولین همایش ملی محیط زیست ؛انرژی و صنعت باک
11 Evaluation of point-of-use drinking water treatment systems’ performance and problems محمد فهیمی نیا Desalination and Water Treatment 2013  
12 Review of environmental aspects and waste management of stone cutting and fabrication industries محمد فهیمی نیا J Mater Cycles Waste Manag 2013  
13 Wastewater Treatment of Stone Cutting Industries by Coagulation Process محمد فهیمی نیا Archives of Hygiene Sciences 2013  
14 بررسي وضعيت مشارکت شهروندان در طرح تفکيک از مبدأ پسماندهای شهري و رائه راهکارهاي اصلاحي آن محمد فهیمی نیا مجله دانشگاه علوم ‍بزشکی قم 1392  
15 بررسی حذف فتوکاتالیستی فرم آلدهید از هوا با استفاده از نانو ذرات اکسید روی تثبیت شده بر روی خاکستر استخوان علیرضا کوهبایی مجله دانشگاه علوم ‍بزشکی قم 1392  
16 مقایسه بین الکترودهای آهن و آلومینیوم در حذف رنگ متیلن بلو از فاضلاب سنتتیک با استفاده از روش الکتروکواگولاسیون احمد رضا یاری   1392 چهاردهمین کنگره بژوهشی سالیانه دانشجویان علوم بزشکی کشور
17 Hazardous and Industrial Wastes Management :A Case Study of Khazra Industrial Park ,Kerman احمد رضا یاری Archives of Hygiene Sciences 2013  
18 Application of H2O2 and H2O2/Fe0 in removal of Acid Red 18 dye from aqueous solutions احمد رضا یاری Archives of Hygiene Sciences 2013  
19 Concentration of Nitrate in Bottled Drinking Water in Qom, Iran احمد رضا یاری Archives of Hygiene Sciences 2013  
20 Investigation of Heavy Metals Concentration in Wastewater Reused for Agriculture Irrigation in Isfahan احمد رضا یاری Archives of Hygiene Sciences 2013  
21 Modelling of Disinfection by-products Formation via UV Irradiation of the Water from Tajan River (Source Water for Sari Drinking Water, Iran) احمد رضا یاری Archives of Hygiene Sciences 2013  
22 Removal of Heavy Metals from Aqueous Solutions by Natural Adsorbents (A Review) احمد رضا یاری Archives of Hygiene Sciences 2013  
23 Study of Kinetic coefficients of a Membrane Bioreactor (MBR) for municipal wastewater treatment احمد رضا یاری Archives of Hygiene Sciences 2013  
24 Survey of corrosion and scaling potential in drinking water resources of the villages in Qom province by use of four stability indexes (With Quantitative and qualitative analysis احمد رضا یاری Archives of Hygiene Sciences 2013