مقالات قبل از سال 1391

ردیف عنوان مقاله نویسندگان عنوان مجله سال لنتشار
1  حذف نیترات از آب با استفاده از جاذب گرانول هیدروکسید فریک حسن ايزانلو مجله تحقیقات نظام سلامت 1389
2 بررسی حذف فرمآلدئیدازهوابا استفاده ازنانوذرات اکسیدروی تثبیت شده برروی خاکستراستخوان علیرضا کوهپایی مجله دانشگاه علوم پزشکی قم  
3 ارزیابی درونی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قم، سال تحصیلی 1389-1390 سمیه بهنامی پور مجله دانشگاه علوم پزشکی قم  
4 بررسی تولید انرژی الکتریسیته از تصفیه فاضلاب سنتتیک درپیل سوخت میکروبی حسن ايزانلو مجله دانشگاه علوم پزشکی قم  
5 بررسي الگوی مصرف آب و آب به حساب نيامده در مناطق روستایي استان قم و ارائه راهکارهای اصلاحي محمدفهیمی نیا مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  
6 Cadmium content in rice and its daily intake in Ghaemshahr region of Iran   African Journal of Biotechnology 2008
7 The treatment of wastewater containing crude oil with aerated submerged fixed-film reactor حسن ايزانلو Pakistan Journal of Biological Sciences 2007
8 EFFECT OF ORGANIC LOADING ON THE PERFORMANCE OFAERATED SUBMERGED FIXED-FILM REACTOR (ASFFR) FOR CRUDE OIL-CONTAINING WASTEWATER TREATMENT حسن ايزانلو Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering 2006
9 Cadmium Removal from Aqueous Solutions by Ground Pine Cone حسن ايزانلو Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering 2005
10 A Survey Study on PET Recycling Problems in Qom City, Iran Omrani, Gh Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering 2004
11 Survey of corrosion and scaling potential in drinking water resources of the villages in Qom province by use of four stability indexes (With Quantitative and qualitative analysis احمد رضا یاری Archives Hygene Sciences  
12 Modelling of Disinfection by-products formation via UV irradiation of the water from Tajan River (source water for Sari drinking water, Iran احمد رضا یاری Archives Hygene Sciences  
13 Hazardous and Industrial Wastest Management : a Case Study of Khazra Industrial park, Kerman احمد رضا یاری Archives Hygene Sciences  
14 Outbreak of Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis: A Report احمد رضا یاری Archives Hygene Sciences  
15 Molecular detection of Anaplasmaovis in Tickes in Qom Country, Qom Province NahidJesri Zoo noses