آلاینده های محیطی

5 مورد یافت شد

جلسه مشترک درون دانشگاهی با طرفیت معاونت غذا دارو(باحضور معاونت

https://rcep.muq.ac.ir/آرشیو-اخبار/-جلسه-مشترک-درون-دانشگاهی-با-طرفیت-معاونت-غذا-دارو(باحضور-معاونت-پژوهشی--و-دانشکده-بهداشت-و-مرکز-تحقیقات-آلاینده-های-محیطی)

مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی) جلسه مشترک درون دانشگاهی با طرفیت معاونت غذا دارو(باحضور معاونت پژوهشیو دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی) جلسه مشترک درون دانشگاهی با طرفیت معاونت غذا دارو(باحضور معاونت پژوهشیو دانشکده بهداشت و مرکز...

00/07/21 14:57

اولین کمیته پیوست سلامت مرکز آلاینده های محیطی در دانشکده بهداشت مورخ1400/4/23

https://rcep.muq.ac.ir/آرشیو-اخبار/اولین-کمیته-پیوست-سلامت-مرکز-آلاینده-های-محیطی-در-دانشکده-بهداشت-مورخ1400⁄4⁄23

اولین کمیته پیوست سلامت مرکز آلاینده های محیطی در دانشکده بهداشت مورخ1400/4/23 اولین کمیته پیوست سلامت اولین کمیته پیوست سلامت مرکز آلاینده های محیطی در دانشکده بهداشت مورخ1400/4/23 اولین کمیته پیوست سلامت...

00/05/24 10:16

یکصدو شانزدهمین جلسه مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی .

https://rcep.muq.ac.ir/اخبار-و-اطلاعیه-ها/یکصدو-شانزدهمین-جلسه-مرکز-تحقیقات-آلاینده-های-محیطی-·

مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی . یکصدو شانزدهمین جلسه مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی . یکصدو شانزدهمین جلسه مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی. "> کپی لینک کوتاه کلمات...

00/03/04 10:55

جلسه اعضاء مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی با معاون تحقیقات و فن آوری برگزار گردید

https://rcep.muq.ac.ir/آرشیو-اخبار/جلسه-اعضاء-مرکز-تحقیقات-آلاینده-های-محیطی-با-معاون-تحقیقات-و-فن-آوری-برگزار-گردید

مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی با معاون تحقیقات و فن آوری برگزار گردید برگزاری جلسه اعضاء مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی با معاون تحقیقات و فن آوری جلسه اعضاء مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی با معاون تحقیقات و فن آوری برگزار گردید ارائه...

99/10/17 10:01

پلان اجرایی پایش و مراقبت محیطی COVID-19 در مرکز تحقیقات آلاینده

https://rcep.muq.ac.ir/اخبار/پلان-اجرایی-پایش-و-مراقبت-محیطی-COVID–19-در-مرکز-تحقیقات-آلاینده-های-محیطی-تدوین-گردید·

مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی تدوین گردید. شناسایی منبع، نحوه انتقال و گستره انتشار آلودگی محیطی ، ارزیابی احتمالات و فاکتورهای محیطیکه طی آن عوامل بیماریزا می تواند بقاء داشته وانتقال یابد ، به منظور از بین بردن یا کاهش تعداد آنها ، تعیین و اجرای...

99/07/28 13:35