لیست اخبار صفحه :2
جلسه اعضاء مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی با معاون تحقیقات و فن آوری برگزار گردید
برگزاری جلسه اعضاء مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی با معاون تحقیقات و فن آوری

جلسه اعضاء مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی با معاون تحقیقات و فن آوری برگزار گردید

ارائه الویتهای پژوهشی ، ارزیابی برنامه ها ، پیشرفت فرایندها و طرحهای پژوهشی ، ساختار و نیروی انسانی مرکز، مورد بررسی قرارگرفت.

پلان اجرایی پایش و مراقبت محیطی COVID-19 در مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی تدوین گردید.
تدوین پلان اجرایی پایش و مراقبت محیطی COVID-19

پلان اجرایی پایش و مراقبت محیطی COVID-19 در مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی تدوین گردید.

شناسایی منبع، نحوه انتقال و گستره انتشار آلودگی محیطی ، ارزیابی احتمالات و فاکتورهای محیطی که طی آن عوامل بیماریزا می تواند بقاء داشته وانتقال یابد ، به منظور از بین بردن یا کاهش تعداد آنها ، تعیین و اجرای مداخلات اصلاحی ، از اهداف پیش ینی گردیده در این پلان می باشد

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آاینده های محیطی
یکصدو هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی برگزار گردید.

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آاینده های محیطی

بررسی پیشنهادات ، ساختار و نیروی انسانی و جذب عضو هیئت علمی پژوهشی و برنامه های مربوط به تدوین گزارشات پیوست سلامت از اهم موارد مطرح گردیده می باشد

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز و بررسی طرحها و پیشنهادات رسیده
یکصدوششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی برگزار گردید.

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز و بررسی طرحها و پیشنهادات رسیده

پیشنهاد تشکیل گروه پژوهشی طب محیط (Environmental Medicine ) بکارگیری و استفاده از ظرفیتهای انجمن جامعه شناسی محیط زیست بررسی موضوعاتی از قبیل فضای فیریکی مرکز ، زمانبری تعیین تکلیف طرحهای تحقیقاتی در مراحل ارسال به داوری ، فرایند داوری و....از جمله مواردی بود که در این جلسه بحث و آسیب شناسی گردید

برای اولین بار در کشور و با توجه به اپیدمی COVID-19 در شهر و استان قم پایش آلودگی محیطی و ارزیابی ریسک واجهه کادر درمانی توسط مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی انجام می گردد
پایش آلودگی محیطی و ارزیابی ریسک مواجهه کادر درمانی با COVID-19

برای اولین بار در کشور و با توجه به اپیدمی COVID-19 در شهر و استان قم پایش آلودگی محیطی و ارزیابی ریسک واجهه کادر درمانی توسط مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی انجام می گردد

کروناویروس‌ها (Coronaviruses) خانواده بزرگی از ویروس‌ها و زیر مجموعۀ کروناویریده هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری‌های شدیدتری همچون سارس، مرس و کووید ۱۹ را شامل می‌شوددر این مطالعه با توجه به شیوع و مشاهده مواردی از ابتلاء به covid-19 در جمعیت استانی قم و همچنین کادر درمانی مراکز پذیرش بیماران مزبور و نقش تماس با سطوح محیطی آلوده از قبیل لمس میز و تخت بیمار ، صندلی، دستگیره‌های آلوده ، آسانسور و...در انتشار و گسترش بیماری ، مطالعه مزبور انجام می گردد.