لیست اخبار صفحه :1
 جلسه مشترک درون دانشگاهی با طرفیت معاونت غذا دارو(باحضور معاونت پژوهشی  و دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی)
جلسه مشترک درون دانشگاهی با طرفیت معاونت غذا دارو(باحضور معاونت پژوهشی و دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی)

جلسه مشترک درون دانشگاهی با طرفیت معاونت غذا دارو(باحضور معاونت پژوهشی و دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی)

جلسه مشترک درون دانشگاهی با طرفیت معاونت غذا دارو(باحضور معاونت پژوهشی و دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی)

پایش میزان نیترات محصولات کشاورزی ورودی شهرقم توسط مرکز تحقیقاتآلاینده ها محیطی با همکاری آزمایشگاه دانشکده بهداشت
پایش میزان نیترات محصولات کشاورزی ورودی شهرقم توسط مرکز تحقیقات آلاینده ها محیطی با همکاری آزمایشگاه دانشکده بهداشت

پایش میزان نیترات محصولات کشاورزی ورودی شهرقم توسط مرکز تحقیقاتآلاینده ها محیطی با همکاری آزمایشگاه دانشکده بهداشت

پایش میزان نیترات محصولات کشاورزی ورودی شهرقم توسط مرکز تحقیقات آلاینده ها محیطی با همکاری آزمایشگاه دانشکده بهداشت

تفاهم نامه
تفاهم نامه منعقد شده بین مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی و سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفاهم نامه